Praktijkinformatie

Voor wie?

We bieden hulp aan volwassenen vanaf 18 jaar. Binnen de praktijk bieden we psychotherapie: Hierbij maken we gebruik van cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie, mindfulness, positieve psychologie, Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS elementen van dialectische gedragtherapie en medicamenteuze behandeling. We bieden hulp vanuit de Basis-GGZ maar we werken overwegend vanuit de Specialistische GGZ. Daarnaast werken wij samen met ARQ-IVP en aan Stichting D.O.E.N. Via deze organisaties bieden we hulp aan werknemers zoals b.v. politieagenten of hulpverleners die in hun werk psychisch beschadigd zijn geraakt of vastgelopen zijn.

Klachten die met psychotherapie behandeld kunnen worden:

 • Klachten die gerelateerd kunnen worden aan het meemaken van schokkende of traumatische gebeurtenissen
 • Angst- en spanningsklachten
 • Depressiviteit/ (stemmings-) klachten
 • Complexe rouwproblematiek
 • Identiteitsklachten
 • Problemen met emotieregulatie  
 • Gevoelens van onzekerheid of een negatief zelfbeeld.
 • Problemen in het aangaan en onderhouden van vriendschappen en relaties met andere mensen
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Aanhoudende lichamelijk klachten (met of zonder aanwijsbare oorzaak)
 • Arbeid gerelateerde problematiek zoals burnoutklachten of opvang na een schokkende ervaring.

We kunnen geen behandeling bieden aan cliënten die kampen met ernstige suïcidaliteit of grote crisisgevoeligheid omdat onze mogelijkheden hiervoor te beperkt zijn.

Aanmeldingsprocedure

Voor cliënten

U meldt u zelf aan voor behandeling nadat u een verwijzing heeft gekregen van de huisarts. Voor vragen kunt u natuurlijk altijd eerst even telefonisch contact opnemen met ons secretariaat: 06 3732 2643.

U kunt zich hier (link) aanmelden. Via deze link komt u terecht in een kort aanmeldformulier binnen de beveiligde mailomgeving van Zivver. Uw aanmelding wordt door onze administratie verwerkt en ons streven is dat u binnen een week van ons uw verdere aanmeldingsformulieren en onze aanmeldingsprocedure ontvangt. Na aanmelding krijgt u een bevestiging per mail of telefoon en wordt u geïnformeerd over de actuele wachttijd.

Wanneer u de genoemde aanmeldingsformulieren heeft ingevuld en teruggestuurd, gaan wij een intakegesprek voor u inplannen met een van onze behandelaren. Hierbij kan er sprake zijn van een wachttijd, zie hiervoor de tab wachttijd. Na de intake is er geen wachttijd meer en zal de behandeling direct aansluitend starten.

Indien u zelf het idee heeft dat uw klachten dermate ernstig zijn dat de genoemde wachttijd voor u te lang is, dan kunt u hierover altijd telefonisch contact met ons opnemen om hierover te overleggen of u kunt dit aangeven op het aanmeldformulier. Ook de huisarts kan een zogeheten spoedconsult bij ons aanvragen.
Indien er geen ruimte is voor behandeling in de praktijk, of in het geval de praktijk niet het juiste behandelaanbod kan bieden, kan meegedacht worden over een alternatief.

Voor verwijzers

Mocht u als verwijzer eerst willen overleggen met één van onze behandelaars over een eventuele aanmelding, dan kan dat via onderstaande link of telefonisch: 06 3732 2643.

Verwijzers kunnen hier contact opnemen.

Wij vinden het belangrijk dat cliënten zich na uw verwijzing zichzelf aanmelden bij ons via de website. Na aanmelding ontvangen zij aanmeldingsformulieren. Nadat de aanmeldingformulieren en de verwijzing door de cliënt zijn opgestuurd naar de praktijk wordt er een intakegesprek met een van onze behandelaars ingepland. Tussen aanmelding en inplanning van een intakegesprek kan sprake zijn van een wachttijd. Na het intakegesprek start de behandeling direct aansluitend.

Wachttijd

Momenteel hebben wij een wachttijd tot intake tot ongeveer juni 2024.

Werkwijze

Na uw aanmelding via de website wordt de aanmelding besproken in het team. Daarna krijgt u een bevestiging per mail en wordt u geïnformeerd over de actuele wachttijd. U ontvangt vervolgens uitgebreide aanmeldingsformulieren. U wordt dan op de wachtlijst geplaatst en er zal contact met u worden opgenomen zodra u aan de beurt bent. Alvorens de intakedatum gepland kan worden moeten alle documenten, inclusief verwijsbrief geretourneerd zijn. Intake en behandeling volgen elkaar dan vervolgens direct op en worden in principe uitgevoerd door dezelfde behandelaar.

Tijdens de intakefase wordt in twee á drie gesprekken samen met u de problemen verhelderd en wordt een beeld van uw achtergrond gevormd. Diagnostisch onderzoek wordt altijd op maat samengesteld en kan bijvoorbeeld bestaan uit één of meerdere individuele gesprekken, het invullen van vragenlijsten, persoonlijkheidsonderzoek of onderzoek naar sociaal-emotioneel functioneren. Als alle informatie is verzameld volgt een adviesgesprek waarin het behandelplan wordt besproken. Een behandelplan is een plan van aanpak: het omvat de diagnose, een korte omschrijving van de problematiek, de behandeldoelen en de wijze waarop u deze doelen met behulp van de voorgestelde therapie kunt bereiken. Indien van toepassing zal de regiebehandelaar aansluiten bij dit gesprek.

Als uit de intake blijkt dat wij u niet de hulp kunnen bieden die u nodig heeft, dan verwijzen wij u terug naar uw huisarts. Uiteraard denken we met u en uw huisarts mee over een passend behandelalternatief.

Vervolgens gaat de behandeling volgens plan direct aansluitend aan de intakegesprekken van start. Hierbij wordt de lijn van het behandelplan gevolgd.

Tijdens de behandeling wordt met u regelmatig geëvalueerd hoe de behandeling verloopt. Dit zal aan u worden gevraagd en er worden ook vragenlijsten (ROM) afgenomen. De behandeling wordt in gezamenlijk overleg afgesloten of na een jaar verlengd. Als u door de huisarts naar ons verwezen bent, sturen wij een afsluitingsbericht of behandelplanevaluatie naar de huisarts. Uiteraard alleen met uw toestemming.

Soms kan het nuttig en nodig zijn om contact met derden over uw behandeling te hebben. Denk bijvoorbeeld aan uw huisarts, een andere behandelaar of een andere hulpverlener. Dit contact vindt vaak telefonisch plaats of soms in een overleg op onze praktijk. Bij ieder overlegmoment zullen wij vooraf om uw toestemming vragen.

Online – behandeling

Mocht u omwille van uw gezondheid, vanwege de afstand naar de praktijk liever niet op de praktijk komen, dan is in overleg met uw behandelaar het in principe mogelijk de behandelsessies via beeldbellen te laten plaatsvinden.

Tarieven en vergoedingen

Tarieven

De tarieven die gehanteerd zullen worden zijn landelijk bepaald door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Zij maken periodiek een berekening van een redelijke kostprijs voor zorgactiviteiten. De tarieven zullen wellicht hoog lijken, daarom is het goed te weten dat in dit bedrag ook indirecte tijd inbegrepen zit, waaronder voorbereiding, verslaglegging, correspondentie, intern overleg of andere zaken die te maken hebben met het coördineren van de behandeling. Sommige zorgactiviteiten kunnen nog wel apart in rekening worden gebracht, zoals overleg met externe partijen en email-contact (bij een duur langer dan 10 minuten). Wij werken met verschillende disciplines: GZ-psycholoog, psychotherapeut, psychiater, psycholoog MSc, (sociaal psychiatrisch) verpleegkundige. De tarieven zijn per discipline verschillend. Diagnostieksessies hebben een hoger tarief, omdat hier meer indirecte tijd aan verbonden is. De exacte tarieven worden bepaald aan de hand van het aantal minuten van de behandeling.

Om u een idee te geven van de tarieven nemen we als voorbeeld een sessie van 60 minuten door de verschillende disciplines

GZ-psycholoog

161,46 euro voor een behandeling van 60 minuten.
183,44 euro voor een diagnostiek/intake sessie van 60 minuten

Psychotherapeut
186,80 euro voor een behandeling van 60 minuten.
211,06  euro voor een diagnostiek/intake sessie van 60 minuten. 

Psychiater
265,70 euro voor een behandeling van 60 minuten.

301,42 euro voor een diagnostiek/intake sessie van 60 minuten.

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

134,94 euro voor een behandeling van 60 minuten.
151,82 euro voor een diagnostiek/intake sessie van 60 minuten

Psycholoog MSc

140,14 euro voor een behandeling van 60 minuten.
159,69 euro voor een diagnostiek/intake sessie van 60 minuten

U vindt hier een overzicht van de belangrijkste tarieven GGZ 2024

Vergoedingen

Psychotherapiepraktijk Voor de Verandering werkt zonder contracten met zorgverzekeraars.  Aangezien psychotherapie in het basispakket zit, valt onze zorg meestal onder de zorgverzekeringswet. Dat betekent dat onze zorg vanuit de basispolis vergoed wordt. Er zijn tegenwoordig 3 soorten polissen: natura-, combinatie- en restitutiepolissen.

Klik op deze link voor een overzicht van de verschillende verzekeringen.

Alleen cliënten die een zuivere restitutiepolis hebben krijgen hun behandeling volledig vergoed . Let daarbij wel op dat het een restitutiepolis betreft waarbij 100% van het NZa tarief (Nederlandse Zorgautoriteit) vergoed wordt. Dit is anders dan 100% van het marktconforme of gemiddelde tarief. Mensen met een natura- of combinatiepolis krijgen meestal tussen de 50% en 80% van het NZa tarief vergoed.

LET OP: Wij constateren dat sommige verzekeraars voor het nieuwe jaar hun voorwaarden m.b.t. de restitutiepolis aanpassen. Vraag dus goed na bij uw verzekeraar ‘welk percentage zij van het NZa tarief vergoeden’. Onze behandelingen vinden plaats onder de codes ‘Ambulant, kwaliteitsstatuut sectie II’.

Psychotherapie gaat ten laste van uw eigen risico van uw verzekering. Uw zorgverzekeraar zal dit met u verrekenen.

Op diverse sites kunt u nader informatie vinden over restitutiepolissen. Zo heeft https://contractvrijepsycholoog.nl/ een handig overzicht gemaakt van restitutiepolissen die 100% van het NZa tarief vergoeden.  Ook op de website zorgwijzer.nl vindt u nuttige informatie en een overzicht van restitutiepolissen.

Waarom werken wij zonder contracten?

Wij willen de zorg voor iedereen toegankelijk houden. Doordat veel verzekeraars een zorgplafond hanteren, konden wij in voorgaande jaren vaak al vanaf de zomer geen nieuwe cliënten aannemen voor behandeling in onze praktijk, terwijl we dat qua capaciteit nog prima hadden gekund. Verder staan wij op veel punten niet achter de inhoud van de contracten die ze ons vragen te tekenen. In grote lijnen gaan zorgverzekeraars te veel op de stoel van de zorgverlener zitten en stellen ze naar ons idee onredelijke eisen. 

Hinderpaalcriterium

Mocht u geen restitutiepolis hebben of deze niet willen of kunnen afsluiten, dan ligt de vergoeding van de behandeling veelal tussen de 55% en 80% van de kosten. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Vanuit de wet gezien wordt het zogenaamde hinderpaal-criterium benoemd. Dat betekent dat niemand zodanig grote hinder zou mogen ondervinden om hulp te zoeken bij de zorgaanbieder van hun eigen keuze, dat de financiële last te groot wordt.

Een gebrek aan financiële middelen mag volgens de wet dus geen reden zijn om niet de zorg te krijgen die u nodig heeft. Wij zijn van mening dat de eigen bijdrage (het niet door de verzekering vergoede deel van de behandeling) in bepaalde gevallen wel degelijk een hinderpaal kan zijn. In dat geval kunt u in overleg treden met Jørgen Nielsen, de praktijkmanager, om te kijken naar een oplossing. 

Mocht u nog vragen hebben, neem dan vooral contact met ons op deze link

Voor meer informatie over het bekostigingsmodel verwijzen we naar www.zorgprestatiemodel.nl 

Praktisch

Bij de start van de behandeling zullen wij aan alle cliënten van de praktijk een overeenkomst voorleggen waarin we de volgende zaken afspreken:

 • We sturen de rekening voor behandeling naar de cliënt zelf.
 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de betaling van de kosten van de behandeling en het indienen van deze rekening bij zijn zorgverzekeraar.
 • Bij het niet tijdig afzeggen van een sessie (minstens 24 werkuur van tevoren) wordt een no-show tarief van € 75 gehanteerd voor een enkele afspraak of € 100 voor een verlengde of dubbele afspraak.

Het is ook mogelijk om op eigen kosten behandeling te volgen. We hanteren daarbij dezelfde NZa-tarieven zoals hierboven genoemd.

Facturen

U zult van ons maandelijks facturen ontvangen waarop precies te zien is welke zorg aan u geleverd is en hoeveel dit kost. Deze factuur dient u ook maandelijks in bij uw verzekeraar en zij zullen de rekening aan u vergoeden. Vervolgens betaalt u de factuur weer aan ons. Houd u er rekening mee dat niet alle polissen het gehele bedrag vergoeden. 

Wat zult u straks allemaal terug zien op de facturen?

 • Soort consult en kosten daarvan
 • Datum en duur
 • Beroep en code van de behandelaar
 • Setting (vrijgevestigde praktijk)
 • Diagnose
 • Zorgvraagtype

Als u niet wilt dat wij uw diagnose bekendmaken bij uw verzekeraar, kunt u een privacyverklaring tekenen.

Afspraak afzeggen

Indien u een afspraak wilt verzetten of af moet zeggen, wordt u gevraagd dit tenminste 24 werkuur van tevoren te doen. Wanneer u binnen 24 werkuur een afspraak afzegt of verzet, zijn wij genoodzaakt een u een rekening te sturen van € 75 voor een enkele afspraak en €100  voor een verlengde of dubbele afspraak. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Wilt u een afspraak afzeggen, stuur dan bij voorkeur een mail naar de betreffende behandelaar of laat een boodschap achter op de praktijkmail of voicemail. Voor het beoordelen of de afspraak tijdig is afgemeld, zal het tijdstip van uw bericht aangehouden worden.

Kwaliteit – Privacy – Klachten

Kwaliteit

Wij voldoen uiteraard aan alle wettelijke en vanuit onze branchevereniging gestelde kwaliteitseisen en andere verplichtingen. Kwaliteit van onze zorg voor u staat altijd voorop.

Zo worden wij periodiek gevisiteerd door de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten). 

Ook llaten wij ons collegiaal toetsen, werken wij samen met partners in de zorgketen, hanteren wij de meest actuele zorgstandaarden en een gedegen kwaliteitsbeleid, scholen wij ons regelmatig bij en hebben wij regelmatig intervisie en supervisie. Wij vertellen u hier desgewenst graag meer over.

Privacy

Naast het feit dat wij wettelijk verplicht zijn om zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke informatie, willen wij ook tot het uiterste gaan om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Zo hebben wij diverse technische maatregelen getroffen. Een daarvan is dat wij via de mail met u corresponderen via de beveiligde mailservice Zivver. Ook met bijvoorbeeld uw huisarts communiceren wij (met uw toestemming) via een beveiligd systeem. Voor het electronisch patientendossier (EPD) hebben wij een overeenkomst met Axians Online DBC.

Voor ons privacystatement kunt u hier klikken.  Daarnaast leggen we onze medewerkers bij aanvang van hun arbeidsovereenkomst een privacyprotocol voor waaraan zij zich dienen te houden klik op deze link.

Klachten

Ik heb een klacht. Wat kan ik doen?

Wij doen ons uiterste best u naar tevredenheid te helpen. Toch kan het gebeuren dat er iets niet goed verloopt of dat u zich niet gehoord voelt door één van onze medewerkers. Wij nodigen u uit uw onvrede of klacht zo spoedig mogelijk met ons te delen. Dit kan in een gesprek, telefonisch of per mail. Graag gaan wij het gesprek aan om tot een goede oplossing te komen en het vertrouwen te herstellen. Van zaken die niet zo zijn gelopen kunnen wij leren zodat de kwaliteit van onze zorg verbeterd kan worden.

Wilt u liever schriftelijk een klacht indienen, dan kunt u hier ons klachtenformulier downloaden, invullen en indienen. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Leidt dit niet tot een goede oplossing? Of wilt u uw klacht liever niet direct met ons bespreken? Dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke klachtencommissie van de beroepsvereniging (LVVP).

Contact gegevens van de klachtcommissie van de LVVP:

Klachtcommissie LVVP

t.a.v. Mw. N. van den Burg

Postbus 13086

3507 LB Utrecht

e-mail: Klachtcommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl

Ook kunt u uw klacht indienen bij het tuchtcollege van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) of het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Uitgebreidere informatie over deze klachtprocedures kunt u vinden op  www.lvvp.nlwww.psynip.nl of www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Download voor meer informatie over kwaliteitsbewaking van de LVVP de onderstaande folder voor cl. (Click Here)