Previous slide
Next slide

Aanbod

We bieden binnen ‘Psychotherapiepraktijk Voor de Verandering’ psychotherapie aan volwassenen vanaf 18 jaar. We streven naar een gemiddelde behandelduur van een half jaar tot maximaal twee jaar. Cliënten met een hoge mate van crisisgevoeligheid moeten wij helaas doorverwijzen.

Vormen van psychotherapeutische behandeling:

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychotherapie die je leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en er anders mee om te gaan. Cognitieve gedragstherapie gaat er van uit dat problemen beïnvloed en in stand gehouden worden door iemands gedachten en gedrag. Door het onderzoeken, bespreken en veranderen van dat gedrag en die gedachten nemen de psychische klachten af. Tijdens de behandeling werk je actief met de behandelaar samen om tot een verbetering van je klachten te komen. Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en cognitieve therapie.

Zie voor uitgebreidere informatie over deze behandelvorm bij diverse soorten klachten op www.vgct.nl

Schematherapie is een intensieve vorm van psychotherapie voor mensen met die last hebben van een persoonlijkheidsstoornis of andere klachten die gedurende het hele leven een patroon vormen zoals een vaak terugkomende depressie. Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht. 

Je leert jezelf zodanig veranderen dat je je beter gaat voelen, beter voor jezelf kunt zorgen en beter voor jezelf op kunt komen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier voor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar veranderen ook je gedachten en gevoelens. Voor meer informatie over schematherapie verwijs ik je naar www.schematherapie.nl

Eye Movement Desentisation and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. Het is een intensieve en vaak kortdurende behandeling gericht op het verwerken en hanteren van schokkende gebeurtenissen, verliezen of traumatische ervaringen.

Meer uitleg over deze behandelmethode kunt u hier lezen. Op de website www.emdr.nl vindt u nog verdere informatie o.a. in de vorm van videobeelden.

De Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS  (BEPP) is een aangetoond, effectieve behandeling voor PTSS, die aansluit bij het natuurlijke emotionele verwerkingsproces van ingrijpende gebeurtenissen. BEPP helpt pijnlijke gevoelens en gedachten toe te laten, te verwerken en weer grip te krijgen op het leven. Bij de BEPP wordt desgewenst de partner betrokken bij de behandeling.

Traumatische ervaringen laten diepe sporen achter. Wanneer de traumatische herinneringen gepaard gaan met klachten, zoals herbelevingen, nachtmerries, vermijding en slaapproblemen, spreken we van een posttraumatische stress stoornis (PTSS).

De therapie bestaat uit 16 sessies, waarin eerst uitleg over de klachten en de relatie met het trauma gegeven wordt. Middels imaginaire exposure wordt terug gegaan naar de traumatische ervaring om verdriet en boosheid toe te laten. Door te schrijven van bijvoorbeeld een boze brief en/of afscheidsbrief aan overleden mensen komen belangrijke gevoelens voor de verwerking aan bod. Als dan de klachten aanzienlijk verminderd zijn, wordt de aandacht gericht op de impact van het trauma op iemands leven en op wat men er van kan leren. De behandeling wordt afgesloten met een afscheidsritueel. BEPP is een intensieve maar meestal succesvolle behandeling, die helpt om het trauma te verwerken en om het leven op een nieuwe manier te aanvaarden.

Soms is naast psychotherapie ook medicamenteuze behandeling nodig. Soms is het fijn om hier een specialist te laten meedenken. Indien we inschatten dat dit het geval is kunnen we een beroep doen op Yolanda te Riele, psychiater. Zij kan zelf medicatie voorschrijven maar ook huisartsen adviseren. Ook kunnen wij de cliënt adviseren voor medicamenteuze behandeling een beroep te doen op de huisarts.

Inleiding

Pijn en lijden spelen in ieders leven soms een rol. Vaak proberen mensen om te gaan met pijn en lijden door er van weg te lopen, b.v. door kalmerende middelen te gebruiken of beangstigende situaties te vermijden. Ze streven voortdurend naar verandering. Wanneer daadwerkelijke verandering niet lukt, heeft dit vaak het effect dat lijden wordt vergroot.

Ook in de hulpverlening is er van oudsher veel aandacht voor technieken gericht op ‘verandering’.

Uitsluitend gericht zijn op ‘verandering’ is niet altijd effectief. Op dit moment wordt er binnen de hulpverlening steeds meer nadruk gelegd op het begrip ‘acceptatie’.

Men gaat er vanuit dat een zekere mate van pijn en lijden bij het leven hoort en niet kan worden vermeden.

Er wordt steeds meer belang gehecht  aan therapievormen en technieken waarbij mensen leren omgaan met pijn, angst en spanningen door met aandacht in het hier en nu stil te staan bij zichzelf. Ze leren om angst en leed meer te accepteren in plaats van ervoor weg te lopen.

Mindfulness is een voorbeeld van zo’n therapievorm waarin de training van “de aandacht” centraal staat.

Wat is mindfulness?

Letterlijk vertaald betekent dit ‘to be mindful’: ‘aandachtig zijn’, ‘opmerkzaam zijn’, ‘gewaar zijn’.

We doen vaak het tegendeel: leven op de automatische piloot. Dagelijkse bezigheden zoals douchen, brood smeren of autorijden, worden vaak uitgevoerd terwijl we in gedachten bezig zijn met compleet andere zaken, zoals bijvoorbeeld piekeren over een situatie die de dag daarvoor heeft plaatsgevonden. We zijn niet aanwezig in het hier-en-nu.

Daarnaast kennen we ook allemaal ervaringen van volledig aanwezig zijn: het kijken naar een zonsondergang, muziek maken of een intense ervaring zoals een geliefd persoon het jawoord zien geven tijdens een huwelijksceremonie. Onze geest is stil, we zijn een en al aandacht. We zijn volledig in het moment aanwezig.

Mindfulness wordt op vele manieren beschreven, maar in al die beschrijvingen worden ‘aandacht’ en ‘een houding van niet-beoordelende acceptatie’ genoemd. Eenvoudig gezegd: mindfulness is aandacht schenken aan wat zich voordoet van moment tot moment, zonder te oordelen.

Uit onderzoek komt naar voren dat mindfulness in verband gebracht wordt met persoonlijk welbevinden. Ook is door onderzoek aangetoond dat mindfulness een vaardigheid is die door oefening geleerd kan worden.

Opzet van de training

De training heeft een vaste opzet. De training kent in totaal 9 bijeenkomsten. In de eerste bijeenkomst wordt aandacht besteed aan kennismaking en wordt er uitleg gegeven over de training.

De volgende acht bijeenkomsten zijn telkens opgezet volgens dezelfde structuur. We starten met een korte mindfulness-oefening van 5 minuten. Vervolgens wordt deze oefening in de groep besproken, aansluitend wordt er aandacht besteed aan de bespreking van het huiswerk. Eventueel wordt er kort enige theorie uitgelegd.

Ten slotte doen we een lange aandachts-oefening van 15 tot 25 minuten. Ook deze mindfulness- oefening wordt nabesproken en als afsluiting wordt het huiswerk voor de volgende bijeenkomst opgegeven. De tiende sessie vindt plaats na afloop van de training: na ongeveer zes weken is er een follow-up bijeenkomst.

Doel van training in mindfulness

In de training werken we aan het vergroten van de vaardigheid om met milde aandacht in het hier-en-nu te blijven. We leren om gewoon aanwezig te zijn bij wat er zich op het moment aandient aan gedachten, gevoelens, lichamelijke belevingen en gedragsneigingen.

Het is de kunst om bewust, zonder te oordelen, met je aandacht bij je concentratiepunt te blijven en bijvoorbeeld de drang om letterlijk weg te willen lopen, waar te nemen zonder aan die drang gevolg te geven.

Door de aandacht en onze houding op deze wijze te trainen kunnen mensen leren beter om te gaan met zaken als stress, pijn, angst en piekeren. Er ontstaat ruimte om te kiezen hoe om te gaan met datgene wat zich aandient in plaats van impulsief of primair te reageren.

Doelgroep:

In de hulpverlening wordt het trainen van mindfulness bij uiteenlopende soorten problematiek toegepast. Hierbij valt te denken aan chronische pijn, herhalende depressies, angststoornissen, verslaving, chronische vermoeidheidsklachten, ADHD of borderlinepersoonlijkheidsproblematiek. Uit onderzoek is gebleken dat mind-fulnesstraining op al deze terreinen effectief is.

Praktische gegevens:

De training vindt in principe wekelijks plaats in de groepsruimte van “Voor de Verandering”. Elke training duurt ongeveer 90 minuten.

De training wordt gegeven door Hanneke Nielsen, Psychotherapeut en door Dieneke Bertijn, GZ Psycholoog.

De training staat open voor maximaal  10  personen.

Om de effectiviteit van de mindfulness-training te kunnen bepalen, zullen via de mail voorafgaand aan de intake en na afloop van de 9e sessie twee psychologische testen worden afgenomen.

Wij raden u aan om tijdens de training gemakkelijk zittende, niet knellende kleding te dragen. Wij vragen u om de eerste drie sessies een matje (bijvoorbeeld een kampeermatje of een oude deken) mee te nemen zodat u tijdens de oefening op de grond kunt liggen. Verder vragen wij u tijdens de latere sessies een stevig kussen mee te nemen waarop u op de grond in kleermakerszit kunt zitten.

Ook zal voorafgaand aan de training een map met schriftelijke informatie en huiswerkbladen worden uitgereikt.

Aanmeldingsprocedure:

U kunt u aanmelden voor de mindfulness-cursus door u per email aan te melden bij psychotherapiepraktijk ‘Voor de verandering’

Hanneke Nielsen

06-37322643

info@voordeverandering.net

Adresgegevens:
Psychotherapiepraktijk Voor de Verandering is gevestigd op:
Wethouder Jansenlaan 76,

3844 DG Harderwijk

Website: www.voordeverandering.net

Literatuurverwijzing:

Om zelf verder te lezen over mindfulness raden wij u het volgende boek aan:

Edel Maex (2006), Mindfulness in de maalstroom van je leven, Uitgeverij Lannoo nv, Tiel.

Voor wie is de training bestemd?
De training is gericht op cliënten die kunnen profiteren van een training gericht op het verbeteren van hun vaardigheden op het gebied van het omgaan met emoties. We denken hierbij bijvoorbeeld aan cliënten met persoonlijkheidsproblematiek, ADHD, angststoornissen, milde verslavingsproblematiek, autismespectrumproblematiek of recidiverende depressieve klachten.

 

  • Cliënten met problemen op het gebied van de emotieregulatie hebben vaak last van een of meer van de volgende klachten:
  • Vaak is er sprake van “emotionele kwetsbaarheid”. Dit wil zeggen: een grote gevoeligheid voor emotionele prikkels, stemmingswisselingen en het vertonen van heftige emotionele reacties (overreageren). Het is vaak lastig zijn om snel te herstellen van emotionele opwinding en weer rustig te worden.
  • Problemen in de relaties met andere mensen door over te reageren of juist niet-reageren.
  • Het erkennen, herkennen en/of aangeven van grenzen aan zichzelf en/ of anderen kan lastig zijn.
  • Perfectionisme, overmatige zelfkritiek hangt vaak samen met emotionele ontregeling en een negatief zelfbeeld.
  • Emotionele verwarring kan tot impulsief en destructief gedrag leiden zoals geldverspilling, eetbuien, drankmisgebruik of zelfbeschadiging.
  • Ook komt het voor dat cliënten met emotie-regulatieproblemen juist angstig en geremd zijn in hun gedrag. Ze vallen stil of gaan zaken uit de weg.
  • Vanuit emotie wordt vaak meer in uitersten gedacht: goed of slecht, zwart of wit etc.

 

Deze training binnen onze kleinschalige praktijk is niet geschikt voor mensen die veelvuldig ernstig in crisis zijn of last hebben van ernstige suïcidaliteit.

 

Wat is de behandelfilosofie achter de emotie-regulatietraining
De ERT is gebaseerd op het gedachtengoed van dialectische gedragstherapie (DGT). DGT is gebaseerd op drie filosofieën: cognitieve gedragstherapie, dialec. tiek en mindfulness. Simpelweg gezegd zoekt DGT naar de balans tussen enerzijds ‘verandering’ en anderzijds ‘acceptatie’. Daarbij staat dialectiek voor het ‘voortdurend zoeken naar balans’; gedragstherapie staat voor de veranderingsgerichtheid in de training en de mindfulness-onderdelen binnen de training staan voor de gerichtheid op ‘acceptatie’. Dit balanceren tussen verandering en acceptatie resulteert in groei: steeds weer zoek naar een nieuw evenwicht op een hoger niveau.
De ERT zoals we die hier aanbieden is slechts een verkorte versie van de ERT zoals die wordt aangeboden in een compleet DGT-programma. De bij Voor de Verandering is altijd een onderdeel naast een reguliere individuele therapeutische behandeling.

 

Uitgangspunten bij deelname
Een belangrijk uitgangspunt in de ERT is dat wij verwachten dat je je echt committeert aan het deelnemen aan de training. Zo mogelijk ben je alle bijeenkomsten aanwezig. We verwachten een actieve inzet verwachten van cliënten: tijdens de sessies maar vooral thuis. Elke week verwachten we dat je filmpjes kijkt waarin de theorie wordt uitgelegd en huiswerk maakt om met de vaardigheden te oefenen. In de training bieden we begeleiding bij het aanleren van nieuwe vaardigheden. In de individuele therapie helpen we je bij het analyseren van je probleemgedrag en coachen we je in het toepassen van de geleerde vaardigheden zodat je je problemen beter zelf kunt oplossen.

 

De vaardigheidstraining bestaat uit vier modules:
In de eerste module komen kernoplettendheidsvaardigheden of wel mindfulnesvaardigheden aan bod. In deze en basisvaardigheden geleerd.
De tweede module gaat over de kern: Emotieregulatievaardigheden.
De derde module behandelt Frustratietolerantie- vaardigheden en compassievaardigheden. Dit zijn vaardigheden die gericht zijn op het reguleren van emoties in situaties die je niet kunt veranderen.
Tijdens de module Intermenselijke effectiviteitsvaardigheden staan we stil bij het effectief aangeven van grenzen en wensen. Welke doelen kun je onderscheiden op het gebied van het doel van de communicatie, de betrekking en het zelfrespect?
 
Praktische informatie over de training:

 

Intake:
Voorafgaand aan de training vindt een korte kennismaking plaats met de twee trainers. We staan stil bij redenen om deel te nemen aan de training en ook is er de mogelijkheid om persoonlijke zaken te bespreken die je niet in de groep wilt delen.

 

Duur:
De training bestaat uit 15 bijeenkomsten. Er zijn 13 trainingsbijeenkomsten waarin telkens nieuwe stof aan bod komt. In de 14e afsluitende bijeenkomst is er ruimte voor herhaling en verdieping volgens het principe “u vraagt, wij draaien”. De 15e follow-up bijeenkomst vindt plaats na 6 tot 8 weken. In deze bijeenkomst wordt geëvalueerd en staan we stil bij hoe het geleerde vast te houden.

 

Trainers:
De training wordt verzorgd door twee trainers een sociaal psychiatrisch verpleegkundige en een psycholoog of Psychotherapeut.
De verschillende trainers zijn: Nina Ellis (spv), Baukje Bakker (spv), Hanneke Nielsen (gz-psycholoog/ psychotherapeut) en Jørgen Nielsen (psycholoog).

 

Dag/tijd:
De training wordt meestal in de avond aangeboden vanaf 19.00 tot 20.30 afgelopen. Momenteel wordt de training georganiseerd op woensdagavond en donderdagavond.

 

Locatie:
De groepsruimte van Psychotherapiepraktijk ‘Voor de verandering’ aan deWethouder Jansenlaan 76 te Harderwijk.

 

Materiaal:
Voorafgaand aan de training krijgen de deelnemers een map uitgereikt met het cursusmateriaal. Het is handig om de map telkens mee te nemen naar de bijeenkomsten. Ook is het handig om tijdens de sessies aantekeningen te kunnen maken. Elke week ontvangen de deelnemers een mail met een link met filmpjes waarin de theorie wordt uitgelegd.

 

Data:
Op de website wordt onder het kopje Nieuws aangegeven wanneer er weer een training gepland staat. In principe is de training wekelijks.

 

Verhindering:
We gaan er van uit dat je in principe altijd aanwezig bent. Natuurlijk kan het voorkomen dat er sprake is van overmacht door b.v. ziekte of vakantie. Meldt dit vooraf je dit kunt voorzien aan de trainers
 
Contact:
Telefonisch zijn we (i.v.m. therapiegesprekken minder goed bereikbaar) op nummer: 06-37322643praktijkmobiel.

 

We geven de voorkeur aan contact per mail of via appcontact met de trainers.
 
Email: h.nielsen@voordeverandering.net of info@voordeverandering.net

 

ROM:
Voorafgaand aan de training ontvangen de deelnemers via de beveiligde mail van Quali-Zorg enkele vragenlijsten. Tijdens en na afloop van de training ontvangen deelnemers nogmaals deze lijsten. Dit wordt gedaan om te meten hoe het gesteld is met de klachten en de vaardigheden van de individuele deelnemer voor en na de training. De uitkomsten worden besproken in de individuele behandeling.

Gemiddeld twee maal per jaar wordt er binnen psychotherapiepraktijk ‘Voor de Verandering’ een comettraining georganiseerd, een training voor cliënten die last hebben van een negatief of een instabiel zelfbeeld.

Wat is een negatief zelfbeeld?

Je voelt je onzeker en vergelijkt jezelf vaak met anderen. Je vindt het moeilijk om van dingen te genieten en denkt vrijwel constant dat je niet goed genoeg, dom, oninteressant of onaantrekkelijk bent, dat anderen beter zijn. Je hoort complimenten niet, maar kritiek des te beter.

Een negatief zelfbeeld is een vaste negatieve overtuiging over jezelf die tot uiting komt in je denken, in je gevoel en in je gedrag. Een negatief zelfbeeld heeft invloed op veel gebieden van je leven, brengt nogal wat beperkingen met zich mee en gaat meestal niet vanzelf over.

Een negatief zelfbeeld ondermijnt jezelf op vele gebieden en manieren. Zo dringt positieve informatie uit jouw omgeving niet (goed) door bij je. Het staat vrij en gelukkig leven in de weg. Ook ben je minder goed in staat te leren en jezelf te ontwikkelen. Daarnaast speelt het een belangrijke rol in hoe je met anderen (relaties, vriendschappen, werk) omgaat.

Wat is COMET?
COMET staat voor Competitive Memory Training. Het is een gestructureerde (geprotocolleerde) training gericht op het veranderen van een eenzijdig negatief beeld over jezelf in een positief of beter gebalanceerd zelfbeeld. De behandeling is ontwikkeld door Kees Korrelboom. Er is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de training.
In de training leer je positiever over jezelf te denken door meer aandacht aan positieve eigenschappen van jezelf te besteden. Daarnaast leer je een positieve herinnering op te roepen waarbij je je bijvoorbeeld trots, sterk of juist rustig voelt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zelfspraak, verbeelding, een positieve lichaamshouding en muziek. Als er dan momenten zijn waarin je je onzeker voelt, kun je die positieve herinnering activeren, waardoor je je zelfverzekerder gaat voelen.

Doel van de training.
De COMET training is bedoeld voor mensen die van hun negatieve zelfbeeld af willen en met meer zelfvertrouwen de wereld tegemoet willen treden. Mensen die positiever over zichzelf willen leren denken en die in staat willen zijn plezier te beleven aan de grote en de kleine dingen in het leven.

Kosten
De training is onderdeel van een lopend behandeling bij Voor de Verandering. De kosten kunnen worden gedeclareerd bij de ziektekostenverzekering. Afhankelijk van de afgesloten verzekering wordt de training volledig dan wel gedeeltelijk vergoed.

Werkboek
Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van het werkboek ‘Verbeter uw zelfbeeld in 7 stappen’ van Kees Korrelboom (ISBN 9789031390571). Je kunt dit boek via de praktijk aanschaffen voor € 24,95.

Het kan voorkomen dat u zich in een situatie bevindt, waarbij u in beslag genomen wordt door bepaalde klachten zoals gevoelens van onzekerheid, moeite met voor uzelf opkomen, of het worstelen met een bepaald thema of onderwerp in uw leven. U blijft dan over zo’n onderwerp nadenken, zonder het gevoel te krijgen dat u er verder mee komt. Op een dergelijk moment kan het prettig zijn als een objectieve professional met u meedenkt en u de juiste vragen stelt. Die samen met u het denken weer een richting geeft, in plaats van in cirkels te blijven denken. Voor deze vorm van coaching kunt u terecht bij Voor de Verandering.

Coaching kan betrekking hebben op een breed scala aan domeinen: de werksituatie, uw loopbaan, relaties, het combineren van gezin en werk e.d. Coaching is aangewezen bij klachten die niet vallen binnen de vergoeding van de ziektekostenverzekering. Met andere woorden: er kan geen diagnose gesteld worden volgens de DSM 5, het classificatiesysteem van diagnosen binnen de geestelijke gezondheidzorg.

Sinds 2005 geeft Hanneke Nielsen supervisie (individueel of in kleine groepjes) en leertherapie aan mensen die in opleiding zijn tot Cognitief Gedragstherapeut of ten behoeve van de Gz-opleiding. Zij is geregistreerd als supervisor bij de VGCT.

Het supervisieproces wordt als volgt vorm te geven: In de start van de supervisie formuleert de supervisant zijn individuele leerdoelen. Daarnaast selecteert de supervisant diverse (geanonimiseerde)cliënten wiens therapie gedurende de supervisie van a tot z wordt gevolgd. Alle onderdelen van het therapieproces en de daarin voorkomende dilemma’s en persoonlijke leerpunten passeren op die wijze vanzelf de revu. Daarnaast is er natuurlijk ook ruimte voor de inbreng van verdere specifieke lastige casuïstiek of problemen.  De supervisant presenteert zijn materiaal bij voorkeur aan de hand van supervisieverslagen en video-opnamen.

Wellicht twijfelt u als verwijzer of Voor de Verandering aansluit bij de problematiek van uw cliënt. Graag denken wij met u mee over eventuele complexe verwijzingen. Consultatie is gericht op  huisartsen, POH’s, psychologen, psychiaters, of andere collega’s. Hier zijn geen kosten aan verbonden.